Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden algemeen / Inloggen CS werknemers / Inloggen CS klanten

algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Crew Solutions BV, (hierna: ‘CS’). Crew Solutions BV is statutair gevestigd te Breda en houdt kantoor te Breda aan de Goeseelsstraat 20. Crew Solutions BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17263610.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. CS behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden inloggen Crew Solutions), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan CS of haar licentiegevers. CS verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die CS via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CS, al dan niet gebundeld met eigen diensten te her-verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van CS geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door CS en hierbij een link naar de website van CS wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan CS er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan CS instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. CS sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van CS.
CS is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt CS zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. CS is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

CS gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die CS, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt CS zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens CS of derden.

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Inloggen CS’), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Inloggen CS

Voor het rechtmatig gebruik van Inloggen CS gelden – in aanvulling op het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden – de volgende specifieke voorwaarden:

gebruikersvoorwaarden Inloggen CS voor werknemers
inleiding

Inloggen CS is het besloten gedeelte van de website van CS. Met een account op Inloggen CS kan je – onder meer – je gegevens beheren en je projecten beheren. Ga je via CS aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Inloggen CS toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en). Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via inloggen CS ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor CS geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht CS niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor – en kan je benaderd worden door – alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van CS.

1. toepasselijkheid

1.1

Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Inloggen CS door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van CS. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Inloggen CS. CS vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Inloggen CS. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden inloggen CS voor werknemers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website .
Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.

CS behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. CS zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van inloggen CS zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3.

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en CS overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. toegang tot Inloggen CS

2.1

Voor het gebruik van – een onderdeel van – Inloggen CS is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van CS met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord . Wil je dat je account opgeheven wordt? Neem dan telefonisch contact met ons op: 076 405 5207407.

2.2

CS behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is CS gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Inloggen CS, uit dienst bent bij CS en/of niet meer bij CS staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

3. gebruik van Inloggen CS

3.1

Je dient je bij het gebruik van Inloggen CS te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van CS – op Inloggen CS, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van Inloggen CS. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

3.2

Toegang tot en gebruik van Inloggen CS voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Inloggen CS is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Inloggen CS aan te maken onder een valse naam en/of Inloggen CS oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten CS om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

3.3

Inloggen CS wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uivereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Inloggen CS regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

3.4

Je kan inloggen CS niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Inloggen CS wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

4. werking en beschikbaarheid Inloggen CS

4.1

CS zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Inloggen CS te waarborgen. CS staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Inloggen CS. CS is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Inloggen CS door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

4.2

Je dient storingen in Inloggen CS direct aan CS te melden via telefoonnummer: 076 5207407. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3

CS is gerechtigd (maar niet verplicht) Inloggen CS aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. CS zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met CS.

4.4

CS kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Inloggen CS. Zij is daartoe echter niet verplicht.

5. informatie op Inloggen CS

5.1

Indien je via de website of per e-mail informatie aan CS doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is. CS mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. CS is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

5.2

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/geuploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door CS is de registratie hiervan in de systemen van CS beslissend.

5.3

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van CS – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. CS behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6. beveiliging

6.1

CS neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Inloggen CS te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a.

de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b.

CS maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.

CS gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen CS toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

6.2

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat
jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. CS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van CS.

7. privacy

Via Inloggen CS en bij het aanmaken van een account voor Inloggen CS wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. CS zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het privacy statement.

gebruikersvoorwaarden Inloggen CS voor klanten
1. definities

Onderstaande begrippen hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

1.1 intellectuele eigendomsrechten:

Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

1.2 materiaal:

Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens CS ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Inloggen CS alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Inloggen CS, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk Materiaal.

1.3 Inloggen CS:

De beveiligde gedeelten van de websites van CS: www.crewsolutions.nl , in deze Gebruikersvoorwaarden ook wel als ‘internetportal(s)’ aangeduid). In deze Gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor klanten , meer in het bijzonder op dat de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die CS als opdrachtnemer verricht voor/verleent aan de Opdrachtgever waarvoor u werkzaam bent.

1.4 opdrachtgever:

Het bedrijf, dat of de instelling, die gebruik maakt van de dienstverlening van CS op het gebied van bemiddeling, ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (daaronder begrepen payrolling) en/of inhuur van zelfstandige opdrachtnemers.

1.5 Crew Solutions:

Crew Solutions BV is statutair gevestigd te Breda en houdt kantoor te Breda aan de Goeseelsstraat 20. Crew Solutions BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17263610.

1.6 u/uw:

Elke gebruiker van Inloggen CS.

2. toepasselijke voorwaarden

2.1

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Inloggen CS. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Inloggen CS. CS vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Inloggen CS. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.

2.2

CS behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. CS zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op Inloggen CS plaatsen. Telkens wanneer u Inloggen CS gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.3

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van CS in het kader waarvan u toegang krijgt tot Inloggen CS.

3. toegang tot Inloggen CS

3.1

U krijgt uitsluitend toegang tot Inloggen CS in het kader van uw werkzaamheden voor de Opdrachtgever met wie CS samenwerkt. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot Inloggen CS:

a.

indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met CS. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van CS voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en CS. Als contactpersoon kunt u om praktische
redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het verstrekken van opdrachten en het controleren van door flexwerkers via Inloggen CS ingediende urendeclaraties. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;

en/of

b.

indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2

Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Inloggen CS, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. CS behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3

Alvorens toegang te krijgen tot Inloggen CS dient u een account aan te maken.

3.4

U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij CS hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van Inloggen CS opnieuw aanvragen.

4. gebruik van Inloggen CS

4.1

Inloggen CS  wordt door CS beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van CS. Inloggen CS kan door u, afhankelijk de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het aanleveren van gegevens, het aangaan van opdrachten, het controleren) en/of om (eigen) informatie, daaronder begrepen afspraken, met betrekking tot de dienstverlening van CS aan de opdrachtgever in te zien.

4.2

CS verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Inloggen CS te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3

U dient alle instructies van CS met betrekking tot het gebruik van Inloggen CS  en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Inloggen CS en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4

Voor zover u zelf informatie doorgeeft via Inloggen CS of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. CS gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op CS rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door CS toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens CS aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan CS verstrekte informatie en zullen CS ter zake vrijwaren.

4.5

Indien u Inloggen CS gebruikt voor het controleren, houdt u dan rekening met het volgende:
Indien de urendeclaratie onjuist of onvolledig is, dan kunt u de urendeclaratie – binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek – per mail , administratie@crewsolutions.nl laten corrigeren. Daarna gaan wij er van uit dat u de urendeclaratie heeft goedgekeurd;.

·         corrigeert u de urendeclaratie uiterlijk de eerste maandag (Of, indien sprake is van een feestdag, de eerstvolgende werkdag) na de week waarop de declaratie betrekking heeft, vóór 17.30 uur dan zal de correctie worden meegenomen bij het opmaken van de factuur;
·         corrigeert u de urendeclaratie na voornoemd tijdstip (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek) dan ontvangt u een credit- of aanvullende factuur.

4.6

Indien via Inloggen CS opdrachten worden verstrekt of urendeclaraties worden afgehandeld , dan zijn – behoudens door u conform lid 5 van dit artikel doorgevoerde correcties, die niet door de flexwerker en/of CS worden  betwist – voor de administratie ten behoeve van die opdracht(en) of  urendeclaratie(s) en de daarvoor verschuldigde vergoedingen de gegevens geregistreerd in  Inloggen CS beslissend. CS zal bij een betwisting van de in rekening gebrachte bedragen hier op een redelijke en  transparante wijze onderzoek naar doen en u en/of de Opdrachtgever van de resultaten op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

4.7

CS stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie, indien nieuwe informatie via  Inloggen CS aan u beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een nieuwe urendeclaratie in Inloggen CS is geplaatst. CS is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Inloggen CS en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.8

Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Inloggen CS zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.

4.9

CS behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of – om welke reden dan ook – accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:

·         indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Inloggen CS;
·         indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. intellectuele eigendomsrechten

5.1

Alle intellectuele eigendomsrechten op Inloggen CS en het Materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan CS of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan Inloggen CS en het Materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CS.

5.2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze
Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Inloggen CS en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:

·         gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en CS;
·         gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever;
·         gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

5.3

De (historische) informatie op Inloggen CS wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U en de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op Inloggen CS bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te  kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. privacy en geheimhouding

6.1

Om u toegang te kunnen verlenen tot Inloggen CS heeft CS uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. CS zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om u in de gelegenheid te stellen een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Inloggen CS en de dienstverlening van CS aan de Opdrachtgever.

6.2

De informatie op Inloggen CS is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (Afhankelijk van de aard van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):

·         het plaatsen en afhandelen van aanvragen/opdrachten;
·         het controleren van door flexwerkers ingediende urendeclaraties;
·         identificatie van (aspirant-)flexwerkers of zelfstandige opdrachtnemers;
·         de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van (aspirant-) flexwerkers of zelfstandige opdrachtnemers voor vervulling van de aanvraag/opdracht;
·         de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en CS;
·         de uitvoering van wet en regelgeving, waaronder begrepen de beperking of vaststelling van (de omvang van) inleners/ketenaansprakelijkheid en/of
·         interne managementinformatie.
Uw verwerking van de informatie dient ook overigens te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.3

De informatie op Inloggen CS mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van CS. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4

Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat CS er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de Opdrachtgever zijn jegens CS aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet en regelgeving en zullen CS vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. disclaimer

7.1

De informatie op Inloggen CS is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan CS er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van CS van informatie van derden, zoals flexwerkers, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet. Aan de informatie op Inloggen CS kan daarom geen enkel recht worden ontleend. CS behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

7.2

CS spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. CS kan helaas echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van Inloggen CS. Inloggen CS kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. CS kan er evenmin voor instaan dat Inloggen CS vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. CS sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van Inloggen CS en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van Inloggen CS uit. U gebruikt Inloggen CS op eigen risico.

7.3

U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van Inloggen CS en zult CS vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Inloggen CS en/of van de informatie op Inloggen CS.

8. toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van Inloggen CS en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter te Breda is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van Inloggen CS en/of de beëindiging daarvan.